Privacy Policy

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 5 februari 2021

 1. Blauwhoff hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. J. Blauwhoff houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als J. Blauwhoff zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten
Persoonsgegevens van klanten J. Blauwhoff verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Financiële administratie;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Plaatsen bestelling via de website voor cursus/webinar/masterclass
 • Versturen van een nieuwsbrief

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan J. Blauwhoff de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Naam organisatie waar u werkt, bedrijfsnaam;
 • Factuuradres

Jouw persoonsgegevens worden door J. Blauwhoff opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en). Gegevens worden vernietigd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel van het archief.

Contact
Wanneer je een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert, het contactformulier op de website invult, met ons chat of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

We bewaren jouw gegevens zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 3 maanden nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag goed hebben afgehandeld.

Plaatsen en afhandelen bestelling
Als je je aanmeldt voor een workshop, cursus of een andere dienst die wij via onze website aanbieden, dan laat je bepaalde gegevens achter. De gegevens hebben wij nodig vanwege de overeenkomst die tot stand komt tussen jou en J. Blauwhoff (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar nadat de aankoop is gedaan. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Account aanmaken
Tijdens het plaatsen van je eerste bestelling, kun je bij ons een account aanmaken. Zo hoef je in het vervolg niet meer alle gegevens in te vullen, maar kun je volstaan met je inloggegevens om de bestelling te plaatsen. Voor het aanmaken van een account verwerken wij de volgende gegevens:

 • Gebruikersnaam of e-mailadres
 • Wachtwoord
 • IP-adres

Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar nadat je voor het laatst gebruik hebt gemaakt van je account, omdat we er dan vanuit gaan dat je geen gebruik meer wilt maken van onze diensten.

Nieuwsbrief
Wij versturen een digitale nieuwsbrief waarvoor je je kunt aanmelden op onze website. Dit doen we alleen met jouw toestemming. In de nieuwsbrief staan aanbiedingen, tips en informatie over onze diensten. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en e-mailadres

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je weer afmeldt voor de nieuwsbrief. Op elk moment kun je je afmelden voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft worden niet verstrekt aan derden.

Bewaartermijn
J. Blauwhoff bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens J. Blauwhoff van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Rechten omtrent uw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
J. Blauwhoff, pedagogische trainingen en advies
info@jblauwhoff.nl